Špinavá hra

4. 6. 2007

Na internetových stránkách Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) je několik chybných údajů. Na stránce, kde se nachází přehledová tabulka bývalých členů RRTV, je uvedeno, že Ing. Zdeňkovi Duspivovi skončil mandát člena Rady 7. 4. 2003, JUDr. Pavlu Foltánovi 8. 4. 2003, RNDr. Josefu Musilovi, CSc. 11. 4. 2003, Jiřímu Novotnému 9. 4. 2003, Mgr. Petru Štěpánkovi 18. 4. 2003 a Mgr. Petru Žantovskému 7. 4. 2003. Data se liší v závislosti na tom, kdy jmenovaným bylo doručeno rozhodnutí předsedy vlády Vladimíra Špidly o jejich odvolání. Dne 24. května 2007 ovšem Městský soud v Praze všechna tato odvolání zrušil, přičemž proti tomuto rozsudku neexistuje odvolání.

Zákon o vysílání 231/2001 Sb. uvádí v § 7 odstavec 2, že „funkční období člena Rady je 6 let“. V témž paragrafu v odstavci 6 je pak uvedeno pouze šest způsobů, jak může členství v Radě zaniknout:

a) uplynutím funkčního období člena Rady,
 
b) dnem následujícím po doručení vzdání se funkce předsedovi vlády,
 
c) dnem následujícím po dni doručení písemného rozhodnutí předsedy vlády o odvolání člena Rady z funkce, popřípadě dnem uvedeným v písemném rozhodnutí o odvolání člena Rady z funkce,
 
d) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl člen Rady zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jímž byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena,
 
e) dnem nabytí právní moci rozsudku, kterým byl člen Rady odsouzen pro některý z trestných činů uvedených v odstavci 3 písm. d),
 
f) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého.

Je zřejmé, že v okamžiku, kdy u zmiňované šestice radních přestal platit zánik jejich členství v RRTV podle písmena c), připadá v úvahu již jen varianta uvedená pod písmenem a).

V tom případě je ovšem třeba, aby si RRTV tabulku s chybnými údaji opravila. Správná data ukončení členství šestice úspěšných žalobců jsou takováto: Ing. Zdeňku Duspivovi skončilo funkční období člena RRTV až dne 21. 5. 2007, JUDr. Pavlu Foltánovi 27. 2. 2007, RNDr. Josefu Musilovi, CSc. 8. 7. 2006, Jiřímu Novotnému 8. 7. 2006, Mgr. Petru Štěpánkovi 10. 7. 2006 a Mgr. Petru Žantovskému 11. 12. 2006.

Z uvedeného vyplývá rovněž několik zajímavých skutečností. Přestože se v zákoně uvádí, že RRTV má být třináctičlenná, v období mezi dubnem 2003 a květnem 2007 měla Rada v některých okamžicích až 19 členů. Je pak otázkou, kteří členové byli a kteří nebyli oprávněni hlasovat a zda stovky rozhodnutí z tohoto období jsou vůbec platná.

Bez zajímavosti není v souvislosti s rozsudkem Městského soudu ani § 10 odstavec 2:

Předseda Rady, místopředsedové Rady a členové Rady mají nárok na plat a odchodné podle zvláštního právního předpisu.

Ale o tom až někdy jindy. Koneckonců – nikoli hanebné zneužití politickém moci a porušení zákonů ze strany předsedy vlády Vladimíra Špidly a celé tehdejší vládní koalice, ani trapné spolupachatelství mnoha českých novinářů, nyní ovšem zarytě mlčících, nýbrž jedině toto ustanovení a konsekvence z něho vyplývající nakonec k téhle kauze přitáhnou pozornost.

Aktualizováno ( Úterý, 30 Červen 2009 14:16 )