Špinavá hra

Vážený pan
Mgr. Vítězslav Jandák
předseda
Stálé komise pro sdělovací prostředky
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Praha

V Praze dne 20. března 2008
Č.j. 04718/08-OSV

Vážený pane předsedo,

odpovídám na Váš dopis ve věci pravomocného rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 5. 2007, kterým se ruší rozhodnutí předsedy vlády České republiky ze dne 3. 4. 2003 o odvolání členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Dovolte mi, abych situaci nejprve zrekapituloval:

Dne 3. 4. 2003 odvolal tehdejší předseda vlády pan Vladimír Špidla všech třináct členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Učinil tak na podkladě usnesení č. 368 ze dne 2. 4. 2003 13. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která navrhla předsedovi vlády, aby neprodleně odvolal Radu pro rozhlasové a televizní vysílání z důvodu opakovaného závažného neplnění povinností uvedených v § 5 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Šest níže jmenovaných odvolaných členů Rady napadlo správní žalobou postup předsedy vlády. Ostatní odvolaní členové Rady včetně jejího předsedy správní žaloby nepodali. Městský soud v Praze nejprve rozsudkem ze dne 27. 5. 2005, sp. zn. 6 Ca 139/2003, žalobu zamítl, Nejvyšší správní soud však rozsudkem ze dne 30. 11. 2006, sp. zn. 1 As 41/2005, tento rozsudek pro jeho nepřezkoumatelnost zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. V souladu s právním názorem vysloveným v rozsudku Nejvyššího správního soudu pak vydal Městský soud v Praze dne 24. 5. 2007 pod sp. zn. 6 Ca 9/2007 rozsudek, kterým rozhodnutí předsedy vlády ze dne 3. 4. 2003 zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. V rozsudku se uvádí, že rozhodnutí předsedy vlády o odvolání členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání musí mít náležitosti správního rozhodnutí, zejména musí obsahovat odůvodnění, přičemž napadená rozhodnutí tuto náležitost v potřebném rozsahu neobsahují. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 27. 6. 2007.

Podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je funkční období člena Rady 6 let, přičemž do funkce člena Rady nemůže být navržena a jmenována osoba, která již po dvě po sobě jdoucí funkční období, případně jejich části, vykonávala funkci člena Rady.

V souladu s tímto zákonným ustanovením odvolaným členům Rady v mezidobí jejich funkce zanikla uplynutím funkčního období. Pan Zdeněk Duspiva byl členem Rady od 22. 5. 2001, pan Pavel Foltán byl členem Rady od 28. 2. 2001, pan Josef Musil byl členem Rady od 9. 7. 1994, pan Jiří Novotný byl členem Rady od 9. 7. 1994, pan Petr Štěpánek byl členem Rady od 9. 7. 1994 a pan Petr Žantovský byl členem Rady od 12. 12. 2000. Panu Josefu Musilovi, panu Jiřímu Novotnému a panu Petru Štěpánkovi, kteří vykonávali funkci druhé funkční období, tak zanikla funkce dnem 9. 7. 2006, panu Petru Žantovskému zanikla dnem 12. 12. 2006, panu Pavlu Foltánovi zanikla dnem 28. 2. 2007 a panu Zdeňku Duspivovi dnem 22. 5. 2007.

Vážený pane předsedo, vzhledem k tomu, že Rada ve složení, v jakém existovala ke dni 3. 4. 2003, již neexistuje, zanikla možnost v současné době realizovat usnesení Poslanecké sněmovny. Zákon nepřipouští zánik členství v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání se zpětnou účinností. Odvolaným členům Rady pro rozhlasové a televizní vysílání tedy jejich členství zaniklo ke dni uplynutí funkčního období.

S pozdravem

Mirek Topolánek

Aktualizováno ( Úterý, 30 Červen 2009 15:15 )