Články - 2011

Nevím, nevím, jak moc jisti si jsou svým postupem manažeři televize Prima, když na moji původně zcela okrajovou poznámku k věci, vyslovenou v „jakési“ nedělní videoreportáži na „jakémsi“ serveru Česká média, zareagovali tímto výhružným dopisem. Říká se tomu jít s kanónem na komára. Obdobně je to s Českými radiokomunikacemi, které v reakci na můj článek České radiokomunikace se napakují z veřejných prostředků. Kdo za to může?, zveřejněný později na „jakémsi“ serveru Virtually, promptně přispěchaly s poněkud legračním, protože hodně popleteným tiskovým prohlášením. Proč taková nervozita, obviňování ze lží a výhružky? Kvůli čemu slovutní manažeři tak vyvádějí?

Otázky a odpovědi

Je pravda, že zákonodárci možnost zafinancovat vícenáklady spojené s regionalizací digitálních vysílacích sítí státem vtělili do zákona ve veřejném zájmu proto, že regionální televizní vysílání pokládali za hodné veřejné podpory? Ano, je.

Je pravda, že stát prostřednictvím Českého telekomunikačního úřadu proplatil Českým radiokomunikacím z radiokomunikačního účtu, tzn. z veřejných prostředků, řádově desítky milionů korun na tzv. regionální headendy? Ano, je.

Je pravda, že České radiokomunikace o proplacení požádaly kvůli regionalizaci vysílací sítě 2, konkrétně kvůli střídání Primy s regionálními televizemi na jedné pozici sítě 2, k němuž je zavazují jejich vysílací licence? Ano, je.

Je pravda, že totéž si České radiokomunikace předtím nechaly proplatit také od regionálních televizí? Ano, je. To, že onu státní podporu České radiokomunikace posléze regionálním televizím dobropisovaly, tedy není žádná zásluha, nýbrž samozřejmost. Nebo si to snad České radiokomunikace chtěly nechat proplatit dvakrát?

Nyní otázka kruciální: Je tedy pravda, že regionální headendy jsou nyní ve vlastnictví Českých radiokomunikací a že České radiokomunikace tato zařízení v hodnotě desítek milionů korun získaly – jak z výše uvedeného plyne – zadarmo? Ano, je.

Je pravda, že toto zařízení lze používat v celém multiplexu také třeba pro odpojování lokální reklamy? Ano, je. A je pravda, že takovéto případné komerční využití státní dotace asi není na rozdíl od regionálního zpravodajství a publicistiky hodno financování z veřejných prostředků? Ano, je.

Je pravda, že krátce poté, co stát Českým radiokomunikacím regionální headendy proplatil, České radiokomunikace smlouvy s regionálními televizemi vypověděly a ze sítě 2, zregionalizované právě a jen kvůli regionálním televizím, je vykazují? Ano, je.

Je pravda, že tak České radiokomunikace učinily proto, že televize Prima chce od nového roku přelogovat svůj hlavní program a namísto kanálu Prima (s licenční povinností sdílet vysílací pozici spolu s regionálními televizemi) vysílat v síti 2 prakticky totožný program Prima family (bez této povinnosti)? Ano, je.

Je pravda, že regionální televize, jejichž licenční podmínky je zavazují vysílat maximálně tři hodiny denně a vstupovat do hlavního historického programu Primy coby centrálního programu, se tak prakticky ocitnou „na suchu“ a nebudou mít kde vysílat? Ano, je.

Je pravda, že České radiokomunikace jdou na ruku televizi Prima, jež se pochybnou právní kličkou (zneužitím liberalizace televizního vysílání) snaží zbavit svých historických licenčních závazků, bez kterých by ovšem v minulosti vůbec nemohla vzniknout, etablovat se na trhu a získat další tzv. kompenzační licence, od hlavní historické licence odvozené? Ano, je.

Je pravda, že žádný jiný operátor ať už v síti 3 (CDG, vlastněná ovšem opět Českými radiokomunikacemi) či síti 4 (Telefónica O2) takovou službu (tj. časově limitované odpojované regionální vysílání s centrálním programem) nenabízí, takže krok Českých radiokomunikací a Primy je pro regionální televize prakticky likvidační? Ano, je.

A můžeme pokračovat. Je pravda, že České radiokomunikace uzavřely s regionálními televizemi na stejný produkt, tj. na vysílání na stejné pozici v síti 2, typově zcela odlišné smlouvy (co do právní jistoty podnikání) než s televizí Prima? Ano, je.

Je pravda, že regionální televize uzavřely tyto diskriminační smlouvy s Českými radiokomunikacemi pod šibeničním tlakem, neboť jinak by digitálně prostě nemohly vysílat vůbec, protože žádná jiná varianta pro ně neexistovala a neexistuje? Ano, je.

A je pravda, že České radiokomunikace, ještě před tím než do věci vstoupil stát, chtěly regionální headendy potřebné ke střídání Primy a regionů v datovém toku proplatit pouze od regionálních televizí a podmiňovaly tím uzavření smluv, zatímco po Primě nic takového nepožadovaly, ačkoli toto zařízení fakticky používá Prima i regiony? Ano, je.

Je pravda, že takovéto „vyděračské“ a nerovnoprávné jednání Českých radiokomunikací lze hodnotit jako zneužití dominantního postavení na trhu? Ano, je.

Je pravda, že všechny nabídky na alternativní umístění regionálních televizí, vyslovované ať už Primou či Českými radiokomunikacemi, jsou jen alibistické – s prominutím – žvásty, které žádný svéprávný podnikatel nemůže brát vážně, stejně jako je neberou vážně ani ti, co je vyslovují? Ano, je.

Lze se malým regionálním televizím, jež mají platné licence k vysílání garantované státem, divit, že se likvidačním praktikám televize Prima a Českých radiokomunikací zoufale brání? Laskavý čtenář nechť si odpoví sám.

Alternativní odpověď a omluva

Ale možná, že je všechno úplně jinak a já jsem jen nebetyčně naivní hlupák. Možná, že zákonodárci neliberalizovali televizní vysílání proto, aby usnadnili vstup nových kanálů a televizí do éteru a divákovi zvýšili nabídku terestricky dostupných programů, nýbrž proto, aby bylo možné:

- vydrbat se starými nepohodlnými závazky, smlouvami a licenčními podmínkami,
- zničit státem garantovaný model sdíleného regionální vysílání,
- poškodit minoritní vlastníky primáckých regionů ze sítě R1,
- znehodnotit investice malých televizí,
- zničit jejich podnikání a způsobit jim další škody, vyplývající ze závazků, jež nebudou moci dodržet, nebudou-li vysílat,
- připravit o práci desítky lidí v regionech,
- s bojovnou jiskrou v oku a pochybným optimismem v srdci vyhlížet další soudní spory, případně arbitráže.

Pokud platí druhá varianta, sypu si popel na hlavu a osvíceným manažerům z televize Prima a Českých radiokomunikací, kteří na rozdíl ode mne pochopili ducha doby, se za svoji bezmeznou naivitu a všechny své popletené výroky hluboce omlouvám.

11. 12. 2011